ระบบแบบสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

แบบสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่การตอบแบบสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผลการสำรวจ

ผู้ตอบแบบสำรวจ

1. ตำแหน่งงานของท่าน

2. วุฒิการศึกษาของท่าน

3. สถานที่ตั้งองค์กรของท่าน

4. ลักษณะองค์กรท่าน

5. ขนาดองค์กร

6. ขอบเขตการทำงานขององค์กร/ธุรกิจของท่านอยู่ในระดับใด

7. ประเภทกิจการ

(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

8. องค์กรของท่านมีความสัมพันธ์หรืออยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายใด ดังต่อไปนี้

9. ปัจจัยสำคัญที่ใช้ในการพิจารณารับบัณฑิตเข้าทำงานในองค์กร

(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

10. ทักษะใดบ้างที่ใช้ในการพิจารณารับบัณฑิตเข้าทำงานในองค์กร

  ทักษะการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน 0 0.00%
  การคิดวิเคราะห์ 0 0.00%
  ความคิดสร้างสรรค์ 0 0.00%
  การจัดการบุคคล 0 0.00%
  การทำงานร่วมกัน 0 0.00%
  ความฉลาดทางอารมณ์ 0 0.00%
  รู้จักประเมินและตัดสินใจ 0 0.00%
  มีใจรักบริการ 0 0.00%
  การเจรจาต่อรอง 0 0.00%
  การยืดหยุ่นทางความคิด 0 0.00%
  ทักษะการสื่อสาร 0 0.00%
  ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 0.00%
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

11. มหาวิทยาลัยใดที่ท่านสนใจรับบัณฑิตเข้าทำงาน

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 0 0.00%
  มหาวิทยาลัยพะเยา 0 0.00%
  มหาวิทยาลัยกลุ่มราชภัฏ 0 0.00%
  มหาวิทยาลัยกลุ่มเทคโนโลยีราชมงคล 0 0.00%
  สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 0 0.00%
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 0 0.00%
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 0 0.00%
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 0 0.00%
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 0 0.00%
  มหาวิทยาลัยศิลปากร 0 0.00%
  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 0 0.00%
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 0 0.00%
  มหาวิทยาลัยมหิดล 0 0.00%
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 0.00%
  มหาวิทยาลัยบูรพา 0 0.00%
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 0 0.00%
  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 0 0.00%
  มหาวิทยาลัยนครพนม 0 0.00%
  มหาวิทยาลัยนเรศวร 0 0.00%
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 0 0.00%
  มหาวิทยาลัยทักษิณ 0 0.00%
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 0 0.00%
  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 0 0.00%
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 0 0.00%
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 0 0.00%
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 0 0.00%
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 0 0.00%
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0 0.00%
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0.00%
  มหาลัยวิทยาลัยต่างประเทศ 0 0.00%
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

12. บัณฑิตที่ทำงานในองค์กรของท่านทำงานในตำแหน่งตรงกับสาขาที่จบการศึกษามาหรือไม่

13. ระยะเวลาที่บัณฑิตทำงานในองค์กรของท่าน

คณะ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม ระดับความคิดเห็น
ตอบกลับ สำเร็จการศึกษา ร้อยละ ยังไม่ตอบ ร้อยละ (1)
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(2)
ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ
(3)
ด้านทักษะทางปัญญา
(4)
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(5)
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(6)
ด้านทักษะความสามารถ (สำหรับหลักสูตร)
∑ (1)-(6)
ผลรวมค่าเฉลี่ย
(1)-(6)
ระดับความคิดเห็น
เฉลี่ย
(7)
ด้านอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัย
คณะมนุษยศาสตร์ 92 588 16 496 84 4.50 4.25 4.03 4.34 4.13 - 391.00 4.25 4.36
คณะวิทยาศาสตร์ 102 540 19 438 81 4.55 4.17 4.12 4.36 4.20 3.91 433.48 4.25 4.21
คณะสังคมศาสตร์ 145 888 16 743 84 4.40 3.99 3.86 4.19 3.91 3.80 587.98 4.06 4.06
คณะพลศึกษา 89 423 21 334 79 4.45 4.27 4.12 4.30 4.19 - 379.67 4.27 4.24
คณะศึกษาศาสตร์ 48 193 25 145 75 4.59 4.51 4.40 4.47 4.39 4.43 214.45 4.47 4.44
คณะพยาบาลศาสตร์ 29 115 25 86 75 4.34 3.72 3.60 3.79 3.70 3.48 107.61 3.71 3.95
คณะแพทยศาสตร์ 46 174 26 128 74 4.22 3.92 3.85 4.01 3.97 3.92 182.51 3.97 3.97
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 54 325 17 271 83 4.22 3.85 3.71 4.04 3.77 3.50 209.92 3.89 3.89
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 31 332 9 301 91 4.54 4.35 4.14 4.39 4.28 - 134.53 4.34 4.33
คณะทันตแพทยศาสตร์ 22 77 29 55 71 4.36 4.29 4.14 4.18 4.33 4.25 93.70 4.26 4.29
คณะเภสัชศาสตร์ 31 76 41 45 59 4.30 4.04 3.83 4.16 4.06 3.61 125.56 4.05 4.20
คณะสหเวชศาสตร์ 20 68 29 48 71 4.38 4.07 3.80 4.18 4.07 3.89 81.11 4.06 4.13
ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา 2 15 13 13 87 4.33 4.33 4.17 4.50 4.33 4.30 8.65 4.33 4.30
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 27 361 7 334 93 4.30 4.05 3.60 4.09 4.05 3.78 106.73 3.95 3.97
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 0 80 0 80 100 - - - - - - - - -
สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ 29 175 17 146 83 4.47 4.06 4.06 4.22 4.06 - 121.00 4.17 4.16
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 11 45 24 34 76 4.61 4.73 4.64 4.48 4.70 - 50.93 4.63 4.53
สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 3 9 33 6 67 4.67 5.00 4.89 4.67 4.89 - 14.47 4.82 4.40
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 7 88 8 81 92 4.76 4.38 4.33 4.57 4.43 3.50 30.97 4.42 4.43
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน 11 117 9 106 91 3.91 3.61 3.48 3.73 3.58 3.20 39.84 3.62 4.09
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 20 110 18 90 82 4.12 3.67 3.70 4.05 3.70 - 76.93 3.85 3.83
บัณฑิตวิทยาลัย 4 22 18 18 82 4.33 4.67 4.58 4.58 4.42 - 18.07 4.52 4.25
รวม 823 4,821 17 3,998 83 4.41 4.12 3.98 4.23 4.07 3.84 3,398.55 4.13 4.16
ระดับการศึกษา จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม ระดับความคิดเห็น
ตอบกลับ สำเร็จการศึกษา ร้อยละ ยังไม่ตอบ ร้อยละ (1)
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(2)
ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ
(3)
ด้านทักษะทางปัญญา
(4)
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(5)
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(6)
ด้านทักษะความสามารถ (สำหรับหลักสูตร)
∑ (1)-(6)
ผลรวมค่าเฉลี่ย
(1)-(6)
ระดับความคิดเห็น
เฉลี่ย
(7)
ด้านอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี 691 4,223 16 3,532 84 4.38 4.05 3.91 4.19 4.02 3.80 2,816.23 4.08 4.13
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 0 4 0 4 100 - - - - - - - - -
ปริญญาโท 85 434 20 349 80 4.62 4.46 4.35 4.49 4.38 4.52 379.28 4.46 4.39
ปริญญาเอก 47 160 29 113 71 4.50 4.45 4.35 4.30 4.30 4.24 205.64 4.38 4.29
รวม 823 4,821 17 3,998 83 4.41 4.12 3.98 4.23 4.07 3.84 3,398.55 4.13 4.16

** หากท่านมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

โทร 02-260-2574

นางสาวศิริขวัญ ญาณปัญญา sirikwan@g.swu.ac.th

นางสาวพัชรา รุ่งสันเทียะ patcharar@g.swu.ac.th