ระบบแบบสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

แบบสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่การตอบแบบสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผลการสำรวจ

ผู้ตอบแบบสำรวจ

1. ตำแหน่งงานของท่าน

  ผู้บริหารระดับต้น (เช่น หัวหน้าแผนก/หัวหน้าฝ่าย) 617 46.39%
  ผู้บริหารระดับกลาง (เช่น รองผู้อำนวยการ/ผู้จัดการ) 241 18.12%
  ผู้บริหารระดับสูง (เช่น ผู้อำนวยการ/เจ้าของธุรกิจ/กรรมการผู้จัดการ) 229 17.22%
  อื่น ๆ 243 18.27%

2. ถิ่นธุรกิจ/ขององค์กรท่าน

  ในประเทศ 1,281 96.32%
  ต่างประเทศ 49 3.68%

3. ลักษณะธุรกิจ/งานขององค์กรท่าน

  เอกชน 684 51.43%
  ราชการ 435 32.71%
  องค์กร/บริษัทสาขาจากต่างประเทศ 55 4.14%
  องค์กร/บริษัทร่วมทุน 26 1.95%
  รัฐวิสาหกิจ 25 1.88%
  อื่น ๆ 105 7.89%

4. ขนาดองค์กร

  ขนาดใหญ่ (จำนวนการจ้างงาน 200 คน ขึ้นไป) 577 44.73%
  ขนาดเล็ก (จำนวนการจ้างงานไม่เกิน 50 คน) 259 20.08%
  ขนาดกลาง (จำนวนการจ้างงาน 51 - 200 คน) 253 19.61%
  อื่น ๆ 201 15.58%

5. ประเภทกิจการ

  การศึกษา 369 28.72%
  การสาธารณสุข/สุขภาพ 145 11.28%
  การบริการ 117 9.11%
  โรงงานอุตสาหกรรม 93 7.24%
  ค้าส่ง - ค้าปลีก 76 5.91%
  การสื่อสารมวลชน /ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ 62 4.82%
  การเงินการธนาคาร 44 3.42%
  เทคโนโลยีสารสนเทศ 40 3.11%
  การท่องเที่ยวและการโรงแรม 36 2.80%
  การก่อสร้าง/อสังหาริมทรัพย์ 34 2.65%
  การนำเข้าส่งออก 32 2.49%
  การสื่อสารและโทรคมนาคม 22 1.71%
  การประกันภัย/ประกันชีวิต 11 0.86%
  การเกษตร 10 0.78%
  อื่น ๆ 194 15.10%

6. วุฒิการศึกษาของท่าน

  ปริญญาตรี 701 54.55%
  ปริญญาโท 428 33.31%
  ปริญญาเอก 124 9.65%
  ต่ำกว่าปริญญา 26 2.02%
  อื่น ๆ 6 0.47%

7. สิ่งสำคัญที่ใช้ในการพิจารณารับบุคคลเข้าทำงานในหน่วยงาน

  สาขาวิชาที่สำเร็จ 778 58.50%
  ความรู้ความสามารถพิเศษ 666 50.08%
  บุคลิกภาพ 615 46.24%
  ผลการเรียน 447 33.61%
  สถาบันการศึกษา 206 15.49%
  อื่น ๆ 116 8.72%
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
คณะ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม ระดับความคิดเห็น
ตอบกลับ สำเร็จการศึกษา ร้อยละ ยังไม่ตอบ ร้อยละ (1)
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(2)
ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ
(3)
ด้านทักษะทางปัญญา
(4)
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(5)
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(6)
ด้านทักษะความสามารถ (สำหรับหลักสูตร)
∑ (1)-(6)
ผลรวมค่าเฉลี่ย
(1)-(6)
ระดับความคิดเห็น
เฉลี่ย
(7)
ด้านอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัย
คณะมนุษยศาสตร์ 232 589 39 357 61 4.47 4.22 4.15 4.50 4.21 4.35 999.92 4.31 4.36
คณะวิทยาศาสตร์ 150 546 27 396 73 4.49 4.18 4.07 4.31 4.24 4.31 639.24 4.26 4.25
คณะสังคมศาสตร์ 198 696 28 498 72 4.32 3.98 3.85 4.16 3.96 3.70 798.80 4.03 4.09
คณะพลศึกษา 91 423 22 332 78 4.44 4.22 4.12 4.40 4.28 4.33 390.98 4.30 4.23
คณะศึกษาศาสตร์ 84 290 29 206 71 4.60 4.56 4.42 4.57 4.50 4.41 379.23 4.51 4.50
คณะพยาบาลศาสตร์ 34 96 35 62 65 4.41 3.95 3.73 4.06 3.98 4.04 137.00 4.03 4.16
คณะแพทยศาสตร์ 41 142 29 101 71 4.16 3.96 3.92 4.11 4.05 3.88 163.09 3.98 4.06
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 72 271 27 199 73 4.30 3.93 3.77 4.16 3.94 3.78 287.58 3.99 4.01
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 119 405 29 286 71 4.50 4.41 4.18 4.44 4.29 4.45 519.90 4.37 4.34
คณะทันตแพทยศาสตร์ 33 78 42 45 58 4.35 4.24 4.11 4.28 4.21 4.70 140.23 4.25 4.32
คณะเภสัชศาสตร์ 30 75 40 45 60 4.44 4.09 3.87 4.27 4.10 4.37 125.27 4.18 4.27
คณะสหเวชศาสตร์ 23 86 27 63 73 4.59 4.22 4.13 4.48 4.22 4.18 98.96 4.30 4.26
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 85 334 25 249 75 4.38 4.19 3.97 4.28 4.08 - 355.13 4.18 4.14
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 10 21 48 11 52 4.43 4.00 3.90 4.27 3.77 4.15 40.87 4.09 3.88
สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ 48 166 29 118 71 4.25 4.06 4.04 4.18 4.10 3.93 196.73 4.10 4.12
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 15 21 71 6 29 4.22 4.24 4.20 3.98 3.96 - 61.80 4.12 4.08
ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา 4 8 50 4 50 4.75 4.67 4.50 4.58 4.75 4.46 18.47 4.62 4.65
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 1 4 25 3 75 5.00 4.33 4.00 4.67 4.33 - 4.47 4.47 4.20
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน 7 79 9 72 91 4.48 4.00 3.67 4.29 3.67 - 28.13 4.02 4.03
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 46 93 49 47 51 4.43 3.93 3.93 4.23 3.96 - 188.33 4.09 4.14
บัณฑิตวิทยาลัย 7 21 33 14 67 4.81 4.67 4.76 4.81 4.57 4.35 32.59 4.66 4.63
รวม 1,330 4,444 30 3,114 70 4.42 4.17 4.04 4.33 4.15 4.12 5,602.65 4.21 4.23
ระดับการศึกษา จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม ระดับความคิดเห็น
ตอบกลับ สำเร็จการศึกษา ร้อยละ ยังไม่ตอบ ร้อยละ (1)
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(2)
ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ
(3)
ด้านทักษะทางปัญญา
(4)
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(5)
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(6)
ด้านทักษะความสามารถ (สำหรับหลักสูตร)
∑ (1)-(6)
ผลรวมค่าเฉลี่ย
(1)-(6)
ระดับความคิดเห็น
เฉลี่ย
(7)
ด้านอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี 1,168 3,876 30 2,708 70 4.40 4.12 4.00 4.30 4.12 4.10 4,883.01 4.18 4.20
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 13 8 12 92 5.00 4.33 4.67 5.00 5.00 - 4.80 4.80 4.60
ปริญญาโท 113 426 27 313 73 4.57 4.45 4.29 4.50 4.37 4.58 502.24 4.44 4.44
ปริญญาเอก 48 129 37 81 63 4.49 4.56 4.44 4.43 4.44 4.51 214.82 4.48 4.38
รวม 1,330 4,444 30 3,114 70 4.42 4.17 4.04 4.33 4.15 4.12 5,602.65 4.21 4.23

** หากท่านมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

โทร 02-260-2574

นางสาวศิริขวัญ ญาณปัญญา sirikwan@g.swu.ac.th

นางสาวพัชรา รุ่งสันเทียะ patcharar@g.swu.ac.th