ระบบแบบสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

แบบสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่การตอบแบบสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผลการสำรวจ

คณะ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม ระดับความคิดเห็น
ตอบกลับ สำเร็จการศึกษา ร้อยละ ยังไม่ตอบ ร้อยละ (1)
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(2)
ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ
(3)
ด้านทักษะทางปัญญา
(4)
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(5)
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(6)
ด้านทักษะความสามารถ (สำหรับหลักสูตร)
∑ (1)-(6)
ผลรวมค่าเฉลี่ย
(1)-(6)
ระดับความคิดเห็น
เฉลี่ย
(7)
ด้านอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัย
คณะมนุษยศาสตร์ 232 589 39 357 61 4.47 4.22 4.15 4.50 4.21 4.35 999.92 4.31 4.36
คณะวิทยาศาสตร์ 128 546 23 418 77 4.50 4.17 4.06 4.31 4.22 4.31 545.13 4.26 4.24
คณะสังคมศาสตร์ 181 696 26 515 74 4.33 3.98 3.84 4.17 3.95 3.70 730.09 4.03 4.09
คณะพลศึกษา 74 423 17 349 83 4.40 4.14 4.05 4.32 4.23 4.23 312.70 4.23 4.17
คณะศึกษาศาสตร์ 82 290 28 208 72 4.59 4.55 4.42 4.56 4.50 4.40 369.79 4.51 4.50
คณะพยาบาลศาสตร์ 34 96 35 62 65 4.41 3.95 3.73 4.06 3.98 4.04 137.00 4.03 4.16
คณะแพทยศาสตร์ 41 142 29 101 71 4.16 3.96 3.92 4.11 4.05 3.88 163.09 3.98 4.06
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 48 271 18 223 82 4.19 3.80 3.59 4.08 3.81 3.60 185.44 3.86 3.90
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 94 405 23 311 77 4.50 4.39 4.16 4.42 4.28 4.48 409.67 4.36 4.33
คณะทันตแพทยศาสตร์ 29 78 37 49 63 4.31 4.22 4.05 4.22 4.16 - 121.53 4.19 4.26
คณะเภสัชศาสตร์ 27 75 36 48 64 4.42 4.04 3.78 4.21 4.06 4.35 111.46 4.13 4.25
คณะสหเวชศาสตร์ 23 86 27 63 73 4.59 4.22 4.13 4.48 4.22 4.18 98.96 4.30 4.26
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 83 334 25 251 75 4.40 4.22 3.99 4.29 4.09 - 348.47 4.20 4.16
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 10 21 48 11 52 4.43 4.00 3.90 4.27 3.77 4.15 40.87 4.09 3.88
สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ 48 166 29 118 71 4.25 4.06 4.04 4.18 4.10 3.93 196.73 4.10 4.12
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 8 21 38 13 62 4.08 4.21 4.17 3.83 3.92 - 32.33 4.04 3.80
ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา 3 8 38 5 63 4.67 4.56 4.33 4.44 4.67 4.60 13.64 4.55 4.60
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 1 4 25 3 75 5.00 4.33 4.00 4.67 4.33 - 4.47 4.47 4.20
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน 7 79 9 72 91 4.48 4.00 3.67 4.29 3.67 - 28.13 4.02 4.03
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 44 93 47 49 53 4.42 3.91 3.90 4.22 3.93 - 179.40 4.08 4.14
บัณฑิตวิทยาลัย 7 21 33 14 67 4.81 4.67 4.76 4.81 4.57 4.35 32.59 4.66 4.63
รวม 1,204 4,444 27 3,240 73 4.42 4.15 4.03 4.32 4.14 4.10 5,056.98 4.20 4.22
ระดับการศึกษา จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม ระดับความคิดเห็น
ตอบกลับ สำเร็จการศึกษา ร้อยละ ยังไม่ตอบ ร้อยละ (1)
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(2)
ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ
(3)
ด้านทักษะทางปัญญา
(4)
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(5)
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(6)
ด้านทักษะความสามารถ (สำหรับหลักสูตร)
∑ (1)-(6)
ผลรวมค่าเฉลี่ย
(1)-(6)
ระดับความคิดเห็น
เฉลี่ย
(7)
ด้านอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี 1,076 3,876 28 2,800 72 4.40 4.12 3.99 4.30 4.11 4.08 4,491.29 4.17 4.20
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 0 13 0 13 100 - - - - - - - - -
ปริญญาโท 86 426 20 340 80 4.54 4.42 4.27 4.50 4.35 4.59 380.41 4.42 4.42
ปริญญาเอก 42 129 33 87 67 4.46 4.54 4.41 4.39 4.44 4.51 186.95 4.45 4.32
รวม 1,204 4,444 27 3,240 73 4.42 4.15 4.03 4.32 4.14 4.10 5,056.98 4.20 4.22

** หากท่านมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

โทร 02-260-2574

นางสาวศิริขวัญ ญาณปัญญา sirikwan@g.swu.ac.th

นางสาวพัชรา รุ่งสันเทียะ patcharar@g.swu.ac.th