ระบบแบบสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

แบบสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่การตอบแบบสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผลการสำรวจ

ผู้ตอบแบบสำรวจ

1. ตำแหน่งงานของท่าน

  ผู้บริหารระดับต้น (เช่น หัวหน้าแผนก/หัวหน้าฝ่าย) 515 46.82%
  ผู้บริหารระดับกลาง (เช่น รองผู้อำนวยการ/ผู้จัดการ) 300 27.27%
  ผู้บริหารระดับสูง (เช่น ผู้อำนวยการ/เจ้าของธุรกิจ/กรรมการผู้จัดการ) 154 14.00%
  อื่น ๆ 131 11.91%

2. วุฒิการศึกษาของท่าน

  ปริญญาตรี 559 50.82%
  ปริญญาโท 399 36.27%
  ปริญญาเอก 123 11.18%
  ต่ำกว่าปริญญา 8 0.73%
  อื่น ๆ 11 1.00%

3. สถานที่ตั้งองค์กรของท่าน

  ในประเทศ 1,093 99.36%
  ต่างประเทศ 7 0.64%

4. ลักษณะองค์กรท่าน

  บริษัทของคนไทย 398 36.18%
  ราชการ 396 36.00%
  องค์กร/บริษัทสาขาจากต่างประเทศ 106 9.64%
  องค์กร/บริษัทร่วมทุนกับต่างชาติ 97 8.82%
  รัฐวิสาหกิจ 31 2.82%
  อื่น ๆ 72 6.55%

5. ขนาดองค์กร

  ขนาดใหญ่ (จำนวนการจ้างงานหรือจำนวนพนักงาน 200 คน ขึ้นไป) 593 53.91%
  ขนาดกลาง (จำนวนการจ้างงานหรือจำนวนพนักงาน 51 - 200 คน) 285 25.91%
  ขนาดเล็ก (จำนวนการจ้างงานหรือจำนวนพนักงานไม่เกิน 50 คน) 222 20.18%

6. ขอบเขตการทำงานขององค์กร/ธุรกิจของท่านอยู่ในระดับใด

  ภายในประเทศ 723 65.73%
  นานาชาติ 244 22.18%
  ภูมิภาคอาเซียน 133 12.09%

7. ประเภทกิจการ

  การศึกษา 355 32.27%
  การสาธารณสุข/สุขภาพ 184 16.73%
  การบริการ 142 12.91%
  โรงงานอุตสาหกรรม 112 10.18%
  ค้าส่ง - ค้าปลีก 73 6.64%
  การท่องเที่ยวและการโรงแรม 66 6.00%
  การนำเข้าส่งออก 60 5.45%
  เทคโนโลยีสารสนเทศ 59 5.36%
  การสื่อสารมวลชน /ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ 44 4.00%
  การก่อสร้าง/อสังหาริมทรัพย์ 36 3.27%
  การเงินการธนาคาร 35 3.18%
  การสื่อสารและโทรคมนาคม 34 3.09%
  การบัญชี 20 1.82%
  การเกษตร 15 1.36%
  การประกันภัย/ประกันชีวิต 13 1.18%
  อื่น ๆ 136 12.36%
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

8. องค์กรของท่านมีความสัมพันธ์หรืออยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายใด ดังต่อไปนี้

  ไม่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมใดๆ 668 60.73%
  อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) 123 11.18%
  อุตสาหกรรมดิจิตอล (Digital) 101 9.18%
  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent, Medical and Wellness Tourism) 60 5.45%
  อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next – Generation Automotive) 41 3.73%
  อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future) 40 3.64%
  อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics) 22 2.00%
  อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnolgy) 17 1.55%
  อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics) 14 1.27%
  อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals) 11 1.00%
  อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (Robotics) 3 0.27%

9. ปัจจัยสำคัญที่ใช้ในการพิจารณารับบัณฑิตเข้าทำงานในองค์กร

  สาขาวิชาที่สำเร็จ 749 68.09%
  บุคลิกภาพ 662 60.18%
  ความรู้ความสามารถพิเศษ 594 54.00%
  ระดับการศึกษา 495 45.00%
  ผลการเรียน 461 41.91%
  ความเชี่ยวชาญ 377 34.27%
  สถาบันการศึกษา 281 25.55%
  นิสิตเคยฝึกงานในบริษัทท่าน 116 10.55%
  อื่น ๆ 88 8.00%
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

10. ทักษะใดบ้างที่ใช้ในการพิจารณารับบัณฑิตเข้าทำงานในองค์กร

  การทำงานร่วมกัน 897 81.55%
  ทักษะการสื่อสาร 757 68.82%
  การคิดวิเคราะห์ 727 66.09%
  ความฉลาดทางอารมณ์ 643 58.45%
  ความคิดสร้างสรรค์ 564 51.27%
  รู้จักประเมินและตัดสินใจ 548 49.82%
  มีใจรักบริการ 523 47.55%
  ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 497 45.18%
  การยืดหยุ่นทางความคิด 463 42.09%
  ทักษะการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน 420 38.18%
  การเจรจาต่อรอง 220 20.00%
  การจัดการบุคคล 215 19.55%
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

11. มหาวิทยาลัยใดที่ท่านสนใจรับบัณฑิตเข้าทำงาน

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 951 86.45%
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 669 60.82%
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 556 50.55%
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 399 36.27%
  มหาวิทยาลัยมหิดล 289 26.27%
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 227 20.64%
  มหาวิทยาลัยกลุ่มราชภัฏ 176 16.00%
  มหาวิทยาลัยศิลปากร 156 14.18%
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 153 13.91%
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 151 13.73%
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 144 13.09%
  มหาวิทยาลัยบูรพา 131 11.91%
  สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 122 11.09%
  มหาวิทยาลัยกลุ่มเทคโนโลยีราชมงคล 88 8.00%
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 86 7.82%
  มหาลัยวิทยาลัยต่างประเทศ 72 6.55%
  มหาวิทยาลัยนเรศวร 66 6.00%
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 58 5.27%
  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 44 4.00%
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 30 2.73%
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 25 2.27%
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 23 2.09%
  มหาวิทยาลัยทักษิณ 19 1.73%
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 14 1.27%
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 13 1.18%
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 12 1.09%
  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 10 0.91%
  มหาวิทยาลัยพะเยา 9 0.82%
  มหาวิทยาลัยนครพนม 4 0.36%
  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 1 0.09%
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

12. บัณฑิตที่ทำงานในองค์กรของท่านทำงานในตำแหน่งตรงกับสาขาที่จบการศึกษามาหรือไม่

  ตรงสาขาที่จบการศึกษา 839 76.27%
  ไม่ตรงกับสาขาที่จบการศึกษา 240 21.82%
  อื่น ๆ 21 1.91%

13. ระยะเวลาที่บัณฑิตทำงานในองค์กรของท่าน

  6 เดือน – 1 ปี 649 59.00%
  น้อยกว่า 6 เดือน 189 17.18%
  2-5 ปีขึ้นไป 149 13.55%
  1-2 ปี 106 9.64%
  อื่น ๆ 7 0.64%
คณะ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม ระดับความคิดเห็น
ตอบกลับ สำเร็จการศึกษา ร้อยละ ยังไม่ตอบ ร้อยละ (1)
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(2)
ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ
(3)
ด้านทักษะทางปัญญา
(4)
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(5)
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(6)
ด้านทักษะความสามารถ (สำหรับหลักสูตร)
∑ (1)-(6)
ผลรวมค่าเฉลี่ย
(1)-(6)
ระดับความคิดเห็น
เฉลี่ย
(7)
ด้านอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัย
คณะมนุษยศาสตร์ 167 588 28 421 72 4.50 4.23 4.06 4.30 4.13 4.56 708.92 4.25 4.35
คณะวิทยาศาสตร์ 139 540 26 401 74 4.57 4.24 4.12 4.38 4.22 3.96 593.44 4.27 4.22
คณะสังคมศาสตร์ 161 888 18 727 82 4.39 4.01 3.88 4.19 3.94 3.85 655.38 4.07 4.09
คณะพลศึกษา 99 423 23 324 77 4.49 4.27 4.14 4.34 4.22 - 424.87 4.29 4.28
คณะศึกษาศาสตร์ 58 193 30 135 70 4.60 4.51 4.41 4.47 4.39 4.36 258.65 4.46 4.44
คณะพยาบาลศาสตร์ 34 115 30 81 70 4.32 3.70 3.55 3.76 3.65 3.50 125.57 3.69 3.94
คณะแพทยศาสตร์ 52 174 30 122 70 4.22 3.97 3.89 4.02 4.01 3.95 207.87 4.00 3.99
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 88 325 27 237 73 4.35 4.06 3.94 4.23 4.05 3.51 356.91 4.06 4.08
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 36 332 11 296 89 4.55 4.39 4.15 4.40 4.31 - 156.87 4.36 4.33
คณะทันตแพทยศาสตร์ 29 77 38 48 62 4.37 4.33 4.29 4.32 4.37 4.24 125.38 4.32 4.40
คณะเภสัชศาสตร์ 33 76 43 43 57 4.31 4.07 3.85 4.16 4.06 3.64 134.06 4.06 4.18
คณะสหเวชศาสตร์ 20 68 29 48 71 4.38 4.07 3.80 4.18 4.07 3.89 81.11 4.06 4.13
ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา 2 15 13 13 87 4.33 4.33 4.17 4.50 4.33 4.30 8.65 4.33 4.30
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 42 361 12 319 88 4.42 4.17 3.87 4.21 4.15 3.91 171.93 4.09 4.12
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 3 80 4 77 96 4.33 4.44 4.22 3.78 4.22 - 12.60 4.20 4.53
สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ 40 175 23 135 77 4.52 4.14 4.13 4.33 4.16 - 170.13 4.25 4.23
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 13 45 29 32 71 4.59 4.72 4.59 4.49 4.62 - 59.80 4.60 4.54
สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 4 9 44 5 56 4.67 4.92 4.67 4.50 4.67 - 18.73 4.68 4.35
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 27 88 31 61 69 4.53 4.14 4.09 4.35 4.20 3.52 113.05 4.19 4.14
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน 18 117 15 99 85 4.11 3.78 3.59 3.98 3.72 3.53 68.41 3.80 4.22
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 27 110 25 83 75 4.07 3.65 3.64 3.93 3.64 - 102.27 3.79 3.79
บัณฑิตวิทยาลัย 8 22 36 14 64 4.54 4.67 4.67 4.63 4.54 - 36.87 4.61 4.45
รวม 1,100 4,821 23 3,721 77 4.44 4.16 4.02 4.26 4.11 3.86 4,578.93 4.16 4.21
ระดับการศึกษา จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม ระดับความคิดเห็น
ตอบกลับ สำเร็จการศึกษา ร้อยละ ยังไม่ตอบ ร้อยละ (1)
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(2)
ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ
(3)
ด้านทักษะทางปัญญา
(4)
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(5)
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(6)
ด้านทักษะความสามารถ (สำหรับหลักสูตร)
∑ (1)-(6)
ผลรวมค่าเฉลี่ย
(1)-(6)
ระดับความคิดเห็น
เฉลี่ย
(7)
ด้านอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี 933 4,223 22 3,290 78 4.41 4.10 3.96 4.22 4.06 3.82 3,837.06 4.11 4.17
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 0 4 0 4 100 - - - - - - - - -
ปริญญาโท 107 434 25 327 75 4.64 4.50 4.38 4.53 4.42 4.50 480.70 4.49 4.44
ปริญญาเอก 60 160 38 100 63 4.53 4.48 4.39 4.38 4.34 4.13 264.76 4.41 4.35
รวม 1,100 4,821 23 3,721 77 4.44 4.16 4.02 4.26 4.11 3.86 4,578.93 4.16 4.21

** หากท่านมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

โทร 02-260-2574

นางสาวศิริขวัญ ญาณปัญญา sirikwan@g.swu.ac.th

นางสาวพัชรา รุ่งสันเทียะ patcharar@g.swu.ac.th