ระบบแบบสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

แบบสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่การตอบแบบสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผลการสำรวจ

ผู้ตอบแบบสำรวจ

1. ตำแหน่งงานของท่าน

2. วุฒิการศึกษาของท่าน

3. สถานที่ตั้งองค์กรของท่าน

4. ลักษณะองค์กรท่าน

5. ขนาดองค์กร

6. ขอบเขตการทำงานขององค์กร/ธุรกิจของท่านอยู่ในระดับใด

7. ประเภทกิจการ

(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

8. องค์กรของท่านมีความสัมพันธ์หรืออยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายใด ดังต่อไปนี้

9. ปัจจัยสำคัญที่ใช้ในการพิจารณารับบัณฑิตเข้าทำงานในองค์กร

(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

10. ทักษะใดบ้างที่ใช้ในการพิจารณารับบัณฑิตเข้าทำงานในองค์กร

  ทักษะการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน 0 0.00%
  การคิดวิเคราะห์ 0 0.00%
  ความคิดสร้างสรรค์ 0 0.00%
  การจัดการบุคคล 0 0.00%
  การทำงานร่วมกัน 0 0.00%
  ความฉลาดทางอารมณ์ 0 0.00%
  รู้จักประเมินและตัดสินใจ 0 0.00%
  มีใจรักบริการ 0 0.00%
  การเจรจาต่อรอง 0 0.00%
  การยืดหยุ่นทางความคิด 0 0.00%
  ทักษะการสื่อสาร 0 0.00%
  ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 0.00%
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

11. มหาวิทยาลัยใดที่ท่านสนใจรับบัณฑิตเข้าทำงาน

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 0 0.00%
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 0 0.00%
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0.00%
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0 0.00%
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 0 0.00%
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 0 0.00%
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 0 0.00%
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 0 0.00%
  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 0 0.00%
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 0 0.00%
  มหาวิทยาลัยทักษิณ 0 0.00%
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 0 0.00%
  มหาวิทยาลัยนเรศวร 0 0.00%
  มหาวิทยาลัยนครพนม 0 0.00%
  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 0 0.00%
  มหาวิทยาลัยบูรพา 0 0.00%
  มหาวิทยาลัยพะเยา 0 0.00%
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 0.00%
  มหาวิทยาลัยมหิดล 0 0.00%
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 0 0.00%
  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 0 0.00%
  มหาวิทยาลัยศิลปากร 0 0.00%
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 0 0.00%
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 0 0.00%
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 0 0.00%
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 0 0.00%
  สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 0 0.00%
  มหาวิทยาลัยกลุ่มเทคโนโลยีราชมงคล 0 0.00%
  มหาวิทยาลัยกลุ่มราชภัฏ 0 0.00%
  มหาลัยวิทยาลัยต่างประเทศ 0 0.00%
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

12. บัณฑิตที่ทำงานในองค์กรของท่านทำงานในตำแหน่งตรงกับสาขาที่จบการศึกษามาหรือไม่

13. ระยะเวลาที่บัณฑิตทำงานในองค์กรของท่าน

คณะ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม ระดับความคิดเห็น
ตอบกลับ สำเร็จการศึกษา ร้อยละ ยังไม่ตอบ ร้อยละ (1)
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(2)
ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ
(3)
ด้านทักษะทางปัญญา
(4)
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(5)
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(6)
ด้านทักษะความสามารถ (สำหรับหลักสูตร)
∑ (1)-(6)
ผลรวมค่าเฉลี่ย
(1)-(6)
ระดับความคิดเห็น
เฉลี่ย
(7)
ด้านอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัย
คณะมนุษยศาสตร์ 175 588 30 413 70 4.49 4.21 4.05 4.29 4.12 4.56 741.06 4.23 4.35
คณะวิทยาศาสตร์ 144 540 27 396 73 4.58 4.25 4.13 4.39 4.22 3.96 615.58 4.27 4.23
คณะสังคมศาสตร์ 164 888 18 724 82 4.39 4.01 3.88 4.18 3.93 3.85 666.82 4.07 4.09
คณะพลศึกษา 103 423 24 320 76 4.50 4.29 4.17 4.37 4.23 4.00 444.14 4.31 4.30
คณะศึกษาศาสตร์ 58 193 30 135 70 4.60 4.51 4.41 4.47 4.39 4.36 258.65 4.46 4.44
คณะพยาบาลศาสตร์ 36 115 31 79 69 4.30 3.71 3.56 3.78 3.67 3.52 133.39 3.71 3.95
คณะแพทยศาสตร์ 56 174 32 118 68 4.25 3.98 3.90 4.04 4.01 3.94 224.09 4.00 4.02
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 98 325 30 227 70 4.34 4.03 3.91 4.19 4.03 3.57 395.76 4.04 4.09
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 36 332 11 296 89 4.55 4.39 4.15 4.40 4.31 - 156.87 4.36 4.33
คณะทันตแพทยศาสตร์ 29 77 38 48 62 4.37 4.33 4.29 4.32 4.37 4.24 125.38 4.32 4.40
คณะเภสัชศาสตร์ 33 76 43 43 57 4.31 4.07 3.85 4.16 4.06 3.64 134.06 4.06 4.18
คณะสหเวชศาสตร์ 20 68 29 48 71 4.38 4.07 3.80 4.18 4.07 3.89 81.11 4.06 4.13
ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา 3 15 20 12 80 4.33 4.56 4.33 4.67 4.56 4.53 13.50 4.50 4.53
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 42 361 12 319 88 4.42 4.17 3.87 4.21 4.15 3.91 171.93 4.09 4.12
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 7 80 9 73 91 4.19 4.14 3.90 3.86 3.81 - 27.87 3.98 4.06
สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ 40 175 23 135 77 4.52 4.14 4.13 4.33 4.16 - 170.13 4.25 4.23
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 13 45 29 32 71 4.59 4.72 4.59 4.49 4.62 - 59.80 4.60 4.54
สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 4 9 44 5 56 4.67 4.92 4.67 4.50 4.67 - 18.73 4.68 4.35
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 27 88 31 61 69 4.53 4.14 4.09 4.35 4.20 3.52 113.05 4.19 4.14
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน 24 117 21 93 79 4.29 3.88 3.68 4.10 3.89 3.50 93.74 3.91 4.29
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 28 110 25 82 75 4.07 3.67 3.64 3.92 3.65 - 106.13 3.79 3.79
บัณฑิตวิทยาลัย 8 22 36 14 64 4.54 4.67 4.67 4.63 4.54 - 36.87 4.61 4.45
รวม 1,148 4,821 24 3,673 76 4.44 4.15 4.02 4.25 4.11 3.86 4,775.80 4.16 4.21
ระดับการศึกษา จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม ระดับความคิดเห็น
ตอบกลับ สำเร็จการศึกษา ร้อยละ ยังไม่ตอบ ร้อยละ (1)
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(2)
ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ
(3)
ด้านทักษะทางปัญญา
(4)
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(5)
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(6)
ด้านทักษะความสามารถ (สำหรับหลักสูตร)
∑ (1)-(6)
ผลรวมค่าเฉลี่ย
(1)-(6)
ระดับความคิดเห็น
เฉลี่ย
(7)
ด้านอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี 978 4,223 23 3,245 77 4.41 4.09 3.96 4.22 4.06 3.82 4,019.97 4.11 4.17
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 0 4 0 4 100 - - - - - - - - -
ปริญญาโท 110 434 25 324 75 4.65 4.51 4.38 4.53 4.42 4.53 494.84 4.50 4.45
ปริญญาเอก 60 160 38 100 63 4.53 4.48 4.39 4.38 4.34 4.13 264.76 4.41 4.35
รวม 1,148 4,821 24 3,673 76 4.44 4.15 4.02 4.25 4.11 3.86 4,775.80 4.16 4.21

** หากท่านมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

โทร 02-260-2574

นางสาวศิริขวัญ ญาณปัญญา sirikwan@g.swu.ac.th

นางสาวพัชรา รุ่งสันเทียะ patcharar@g.swu.ac.th