ระบบแบบสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

แบบสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่การตอบแบบสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผลการสำรวจ

ผู้ตอบแบบสำรวจ

คณะ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม ระดับความคิดเห็น
ตอบกลับ สำเร็จการศึกษา ร้อยละ ยังไม่ตอบ ร้อยละ -
คณะมนุษยศาสตร์ 0 600 0 600 100 - -
คณะวิทยาศาสตร์ 0 528 0 528 100 - -
คณะสังคมศาสตร์ 0 933 0 933 100 - -
คณะพลศึกษา 0 448 0 448 100 - -
คณะศึกษาศาสตร์ 1 366 0 365 100 - -
คณะพยาบาลศาสตร์ 0 83 0 83 100 - -
คณะแพทยศาสตร์ 0 173 0 173 100 - -
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 347 0 347 100 - -
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 0 339 0 339 100 - -
คณะทันตแพทยศาสตร์ 0 71 0 71 100 - -
คณะเภสัชศาสตร์ 0 86 0 86 100 - -
คณะสหเวชศาสตร์ 0 77 0 77 100 - -
ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา 0 8 0 8 100 - -
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 0 394 0 394 100 - -
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 0 36 0 36 100 - -
สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ 0 139 0 139 100 - -
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 0 41 0 41 100 - -
สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 0 3 0 3 100 - -
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 0 60 0 60 100 - -
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน 0 89 0 89 100 - -
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 0 102 0 102 100 - -
บัณฑิตวิทยาลัย 0 18 0 18 100 - -
รวม 1 4,941 0 4,940 100 - -
ระดับการศึกษา จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม ระดับความคิดเห็น
ตอบกลับ สำเร็จการศึกษา ร้อยละ ยังไม่ตอบ ร้อยละ -
ปริญญาตรี 0 4,197 0 4,197 100 - -
ปริญญาโท 0 574 0 574 100 - -
ปริญญาเอก 1 170 1 169 99 - -
รวม 1 4,941 0 4,940 100 - -

** หากท่านมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

โทร 02-260-2574

นางสาวศิริขวัญ ญาณปัญญา sirikwan@g.swu.ac.th

นางสาวพัชรา รุ่งสันเทียะ patcharar@g.swu.ac.th