ระบบแบบสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

แบบสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่การตอบแบบสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผลการสำรวจ

ผู้ตอบแบบสำรวจ

1. ตำแหน่งงานของท่าน หนึ่งตัวเลือก

2. วุฒิการศึกษาของท่าน

3. ถิ่นธุรกิจ/ขององค์กรท่าน

4. ลักษณะธุรกิจ/งานขององค์กรท่าน

5. ขนาดองค์กร

6. ขอบเขตการทำงานขององค์กร/ธุรกิจของท่านอยู่ในระดับใด

7. ประเภทกิจการ

8. องค์กร/ธุรกิจของท่านมีความสัมพันธ์หรืออยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใด ดังต่อไปนี้

9. สิ่งสำคัญที่ใช้ในการพิจารณารับบุคคลเข้าทำงานในหน่วยงาน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ )

(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
คณะ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม ระดับความคิดเห็น
ตอบกลับ สำเร็จการศึกษา ร้อยละ ยังไม่ตอบ ร้อยละ (1)
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(2)
ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ
(3)
ด้านทักษะทางปัญญา
(4)
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(5)
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(6)
(สำหรับหลักสูตร)
∑ (1)-(6)
ผลรวมค่าเฉลี่ย
(1)-(6)
ระดับความคิดเห็น
เฉลี่ย
(7)
ด้านอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัย
คณะมนุษยศาสตร์ 78 600 13 522 87 4.35 4.19 3.95 4.23 4.18 4.20 326.07 4.18 4.30
คณะวิทยาศาสตร์ 79 528 15 449 85 4.52 4.23 4.02 4.37 4.24 4.18 336.90 4.26 4.25
คณะสังคมศาสตร์ 131 933 14 802 86 4.35 4.06 3.95 4.22 4.03 4.14 539.79 4.12 4.12
คณะพลศึกษา 66 448 15 382 85 4.49 4.33 4.07 4.26 4.19 4.69 282.17 4.28 4.25
คณะศึกษาศาสตร์ 90 366 25 276 75 4.59 4.46 4.35 4.46 4.43 4.44 400.92 4.45 4.36
คณะพยาบาลศาสตร์ 30 83 36 53 64 4.04 3.47 3.33 3.64 3.51 3.60 108.00 3.60 3.74
คณะแพทยศาสตร์ 35 173 20 138 80 4.21 4.07 4.02 4.10 4.11 4.09 143.46 4.10 4.15
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 52 347 15 295 85 4.31 3.94 3.81 4.12 3.90 3.56 206.22 3.97 3.98
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 32 339 9 307 91 4.49 4.48 4.17 4.44 4.29 4.60 140.15 4.38 4.34
คณะทันตแพทยศาสตร์ 21 71 30 50 70 4.32 4.08 3.94 4.16 4.17 4.03 86.09 4.10 4.13
คณะเภสัชศาสตร์ 27 86 31 59 69 4.42 4.07 3.88 4.14 4.07 4.23 111.62 4.13 4.19
คณะสหเวชศาสตร์ 16 77 21 61 79 4.29 4.08 3.88 4.33 4.02 4.08 65.86 4.12 4.10
ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา 2 8 25 6 75 5.00 5.00 4.67 4.83 4.50 5.00 9.63 4.81 4.80
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 29 394 7 365 93 4.31 4.17 4.01 4.31 4.23 - 122.00 4.21 4.13
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 0 36 0 36 100 - - - - - - - - -
สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ 24 139 17 115 83 4.46 4.35 4.19 4.44 4.38 - 104.73 4.36 4.26
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 9 41 22 32 78 4.33 4.30 4.30 4.33 4.33 4.00 38.80 4.31 4.20
สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 1 3 33 2 67 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 6 60 10 54 90 4.78 4.56 4.22 4.83 4.33 - 27.27 4.54 4.57
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน 6 89 7 83 93 4.44 4.44 3.94 4.50 4.17 3.94 25.44 4.24 4.73
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 15 102 15 87 85 4.38 3.84 3.93 4.07 3.96 - 60.53 4.04 4.15
บัณฑิตวิทยาลัย 4 18 22 14 78 4.58 4.33 4.25 4.83 4.17 4.55 17.80 4.45 4.60
รวม 753 4,941 15 4,188 85 4.40 4.17 4.01 4.26 4.15 4.08 3,152.01 4.19 4.20
ระดับการศึกษา จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม ระดับความคิดเห็น
ตอบกลับ สำเร็จการศึกษา ร้อยละ ยังไม่ตอบ ร้อยละ (1)
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(2)
ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ
(3)
ด้านทักษะทางปัญญา
(4)
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(5)
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(6)
(สำหรับหลักสูตร)
∑ (1)-(6)
ผลรวมค่าเฉลี่ย
(1)-(6)
ระดับความคิดเห็น
เฉลี่ย
(7)
ด้านอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี 604 4,197 14 3,593 86 4.37 4.11 3.94 4.22 4.10 4.05 2,499.45 4.14 4.17
ปริญญาโท 110 574 19 464 81 4.52 4.42 4.28 4.43 4.33 4.30 482.64 4.39 4.33
ปริญญาเอก 39 170 23 131 77 4.53 4.39 4.32 4.42 4.31 4.46 171.33 4.39 4.30
รวม 753 4,941 15 4,188 85 4.40 4.17 4.01 4.26 4.15 4.08 3,152.01 4.19 4.20

** หากท่านมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

โทร 02-260-2574

นางสาวศิริขวัญ ญาณปัญญา sirikwan@g.swu.ac.th

นางสาวพัชรา รุ่งสันเทียะ patcharar@g.swu.ac.th